תחומי עיסוק

למשרדנו ניסיון רב שנים בייצוג יזמים וקבלנים בעסקאות נדל"ן מסוגים שונים, לרבות עסקאות קומבינציה, קבוצות רכישה, השבחת בניינים ושאר מיזמי נדל"ן.

ייצוג בהסכמי קבלנות ובמכרזים – ליווי יזמים וקבלנים בעריכת הסכמי הקבלנות ובניהול מו"מ לקראת כריתתם לרבות חוזי "עד מפתח" (Turn Key Project), חוזים פאושליים, חוזים על פי כתב הכמויות וכיו"ב.

ליווי שוטף של היזם ו/או של הקבלן בביצוע הסכם הקבלנות במהלך חיי הפרוייקט.

ייצוג היזם ו/או הקבלן בהליכים משפטיים הנוגעים להסכם הקבלנות לרבות ניהול תביעות כספיות של מזמינים מול קבלנים, קבלנים מול ספקים, צווי מניעה ביחס לחילוט ערבות בנקאית וסילוק יד, תביעות ליקויי בניה, איחורים במסירה, תשלומים עבור עבודות נוספות ועוד.