ערבות חוק מכר

רוכשי דירות – כיצד תבטחו כספיכם?

אנו נמצאים בתקופה, בה אנו חשופים למקרים רבים, בהם רוכשי דירות איבדו את כספם ואת דירתם , כיצד נוכל אנו, כרוכשים, לבטח את כספינו ולדעת שאכן נקבל תמורה בעדו?

תחילה,חשוב שנהיה מודעים ל"חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה – 1974". אשר נועד לבטח את כספינו.

החוק מחייב את הקבלן, להעמיד בטוחות לרוכש- הקבלן יכול לבחור אחת מחמש בטוחות. הבטוחה הנוחה ביותר לקבלן היא ערבות בנקאית. הקבלן מחוייב על פי חוק לתת ערבות זו, רק לאחר ששולם 15% ממחיר הדירה - אולם לאחר ששולם 15% מהמחיר,הקבלן חייב לתת ערבויות גם עבור הסכומים שניתנו בעבר ולא רק שיינתנו בעתיד. עוד חשוב לדעת, כי אין לקבלן אפשרות, להתנות על נושא הערבות ועל כן אין לו אפשרות לכתוב בחוזה כי לא ינתנו ערבויות חוק מכר.

הקבלן מוסר לידי הרוכש טפסים של הערבות, ויש לשים לב כי הטפסים הם מקוריים. כמו- כן, נדרש לבדוק את הפרטים הכתובים בערבות, ולוודא כי הם אכן מתאימים למציאות: פרטי הנכס, פרטי הסכם הרכישה, שמות מלאים ומספרי זהות של הרוכשים, סכום הערבות ומנגנון ההצמדה של סכום הערבות.

לעיתים, ישנו בנק המלווה את הפרוייקט ליווי פיננסי – בערבות שהבנק נותן, קיימת התניה ,בה נדרש מהרוכש להעביר את הכספים לרכישת הדירה ישירות לבנק המלווה או בעזרת שיקים לפקודת הבנק שיועברו דרך קבלן לבנק.

על פי החוק, נדרש מהקבלן, לתת בטוחה עבור כל תשלום. חשוב להקפיד, כי כנגד כל תשלום שביצעתם, נמסרה לכם ערבות ביחס לסכום ששולם.

מתי יש להחזיר את הבטוחות?

בדרך כלל, מבקש הקבלן להחזיר את הבטוחות ביום מסירת החזקה בדירה והוא מעביר את הערבויות לבנק, אולם על פי החוק, יש להחזיר את הערבויות רק לאחר הרישום בטאבו או כשהקרקע נרכשה ממנהל מקרקעי ישראל עד לרישום זכויות החכירה על שם הרוכש במינהל. על- כן ממומלץ, שלא להחזיר את הערבויות ביום מסירת החזקה אלא לחכות לרישום, אשר לעיתים מתמשך כמה שנים, ובכך לגרום לקבלן להזדרז ברישום הדירה על שמנו.

אפשרות נוספת היא, לקבל במקום הערבויות הבנקאיות ערבות אחרת כמו למשל הערת אזהרה רשומה על שמנו אולם גם אז מומולץ להחזיק את הערבויות בנאמנות אצל עו"ד ורק לאחר הרישום להחזירן.

עוד חשוב לציין, כי כל התשלום בגין הוצאות והעמלות להנפקת ערבויות אלו, תוטל על הקבלן בלבד ואין לחייב את הרוכש על כך.

החובה להנפיק ערבויות חוק המכר, חלה על רכישת "יד ראשונה" מקבלן ואין היא חל על רכישת יד שניה.

אין לראות בכתבה זו משום ייעוץ ובכל מקרה, חשוב להיוועץ בעו"ד המתמחה במיסוי מקרקעין לפני רכישת דירה.

ב כ ב ו ד ר ב,

תומר המר, עו"ד

ברייטהולץ, המר ושות' - משרד עורכי-דין

מתמחה במקרקעין ובמיסוי מקרקעין