הערת אזהרה

הערת אזהרה מהי?

בבואנו לחתום על עסקת מקרקעין, הכרחי לדעת את חשיבותה הרבה של הערת האזהרה.

הערת אזהרה היא הערה הרשומה במרשם המקרקעין (טאבו) ומעידה על התחייבות בכתב של בעל המקרקעין לעשות עסקה במקרקעין המסוימים או לחילופין להימנע מלעשות עסקה.

מדוע הפעולה חשובה וכיצד יכולים אנו להיעזר בה בעת רכישת דירה?

בבואנו לקנות נכס, חשוב לדעת, כי טרם התחייבותנו בדבר הקניה, וטרם חתימתנו על מסמך כלשהו, יש לבדוק במרשם המקרקעין, באם הנכס "נקי" מהתחייבויות אחרות. כיצד נבדוק זאת? עלינו לעיין בנסח טאבו – שהוא המסמך הרשמי למצב מרשם המקרקעין ופתוח לעיון הציבור. (ניתן לעשות זאת באינטרנט או בלשכת רישום המקרקעין הנמצאת באזור הנכס אותו אנו מעוניינים לרכוש וזאת בעזרת הנתונים : גוש, חלקה ותת חלקה).

בנסח הטאבו, ניתן לראות האם יש התחייבות קודמת בדבר מכירת הנכס בו אנו מעוניינים לעשות עסקה, או האם יש סיבה כלשהי, המונעת לעשות עסקה במקרקעין בהם אנו מעוניינים. ההתחייבות הקודמת או המניעה, יצוינו בעזרת הערת אזהרה שתרשם בנסח לטובת הרוכש אשר כבר החל הליך של רכישה, ובכך תזהיר הערת האזהרה ותודיע לקונה הפוטנציאלי כי כבר קיימת התחייבות קודמת מצד בעל המקרקעין למכירת הנכס לאחר.

כך ניתן למנוע מבעל מקרקעין, שכבר התחייב כלפי קונה א' לעשות עסקה ,לבצע עסקה סותרת באותם המקרקעין עם קונה ב', ללא הסכמתו של קונה א' או ללא צו מבית המשפט.

מתי וכיצד יש לרשום הערת אזהרה?

לאחר שבדקנו כי הנכס אשר אותו אנו מעוניינים לרכוש אכן "נקי" מהתחייבויות קודמות, יש לדרוש מבעל המקרקעין במועד חתימת החוזה לאשר לנו, הקונים, לרשום הערת אזהרה לטובתנו במרשם המקרקעין, כתנאי להעברת התשלום הראשון, וזאת באמצעות חתימה על "בקשה לרישום הערת אזהרה" או יפויי כוח בלתי חוזר לביצועה.

יודגש כי המוכר לא יתן לקונה לרשום הערה שכזו, טרם קבלת התשלום הראשון לידיו. על כן, קיים פתרון מקובל, ולפיו שומר הקונה את כספו (התשלום הראשון בעסקה) בנאמנות אצל עוה"ד של המוכר, עד לרישום הערת האזהרה לטובתו,ולאחר רישום ההערה עוה"ד מעביר את הכסף למוכר., בכך מאזנים בין האינטרסים של שני הצדדים ושני הצדדים מבטיחים את זכותם הקניינית מחד והזכות לקבלת תמורה מאידך.

לסיכום: חשוב מאוד לבטח את זכותנו החוזית לקניית נכס במקרקעין וכן את כספנו, המשולם בגין התחייבות זו, על ידי רישום הערת אזהרה לטובתנו במרשם המקרקעין על מנת שזו תהא ידועה לכולי עלמא.

אין לראות בכתבה זו משום ייעוץ ובכל מקרה, חשוב להיוועץ בעו"ד המתמחה במיסוי מקרקעין לפני רכישת דירה.

ב כ ב ו ד ר ב,

תומר המר, עו"ד

ברייטהולץ, המר ושות' - משרד עורכי-דין

המתמחה במקרקעין ובמיסוי מקרקעין